Foto: Jens C Hilner

Rolf Medina kombinerar akademiskt arbete med att arbeta med olika företag och organisationer avseende att förbättra organisationer, leda digitala resor och utveckla kompetens. Inom det akademiska så forskar han inom progressiva organisationsformer och kompetens samt undervisar vid Umeå Universitet och UCL i London. Som konsult arbetar han mycket med IKEAs digitala förändring just nu. För ca. 1 år sedan startade han tillsammans med Alicia Medina Future of Organizing och där HEP-Online är det första ramverket och digital produkt. Här berättar han hur han kom in på sin nisch, vad som är det bästa med hans jobb samt om verktyget som han nu släpper.

Inledningsvis förklarar Rolf att hans personliga fokus sedan länge har varit vad som skapar ny kompetens, och vad egentligen kompetens är. Detta intresse gick så långt att han doktorerade i ämnet, deltog på olika konferenser och skrev en bok.

- Och som toppen på det har Alicia, som inte bara är min kollega utan även min fru, och jag just skrivet färdigt en bok om modern organisering. Boken ligger hos förlaget just nu och heter ”Teal. Tillit. Transparens”.

Rolf kom in på sin nisch eftersom han blev otroligt nyfiken på vad som gjorde att vissa människor kunde jättemycket, men inte gjorde så mycket av det, medan andra plötsligt kunde skapa så mycket. Redan när han arbetade som nybliven ingenjör på SSAB på 1990-talet så började han att fundera på detta.

- Också vad som får människor att ta kompetenskliv. Detta följde med mig när jag arbetade på och eller med Ericsson, Sony, Lantmännen, IKEA, Region Skåne, Vattenfall och i organisationer i olika länder. Alla dessa organisationer var så olika kulturellt och man kunde se att människor agerade olika beroende på organisation, och i olika länder förstås, säger Rolf.

Han tillägger att han har haft förmånen att först ha varit anställd i organisationer såsom SSAB, Mandator och Ericsson, och sedan har arbetat på konsultbasis sedan 2002. I denna resa har han stött på så många organisationer, människor, länder och kulturer.

- Så när jag började min doktorsresa för ca. 10 år sedan var ämnet givet "Hur man hanterar kompetens i kunskapsintensiva organisationer". Sedan var steget till organisering naturligt, speciellt då vi arbetar alltmer med hjärnan och hjärtat, och mindre med armar och ben.

De flesta organisationer är inte organiserade runt människor och kompetens, snarare runt objekt som de kallar resurser, menar han.

- Min resa började som ingenjör och har gått framåt till ledarskap, kompetens och organisering.

Vad har varit det mest spännande med ditt val av jobb?

- Att fått ha förmånen att träffa alla dessa människor och att ha arbetat med så många olika kulturer. Sedan att komma in i nya situationer och kunna navigera där. Jag har nog alltid haft svårt för att inordna mig i en struktur, nog för nyfiken på allt runtomkring.

Visst har han rest för mycket ibland och haft toppar och bottnar. Att ha arbetat som konsult i mycket små företag innebär en viss osäkerhet men också en frihet att kunna välja. Men att kunna verka i både den akademiska världen såväl som i affärsvärlden är spännande, anser Rolf.

- Med det är två världar med en mur emellan. Alicia och jag har lyckats borra oss genom denna mur och vill göra forskning användbar och föra in industrin i forskningen. Jag tycker vi har lyckats väl.

Det är en otrolig förmån att ha verkat som chef och ledare i större och mindre organisationer innan man börjar forska och undervisa inom området. Detta ger så många flera perspektiv och man kan koppla samman saker på ett annat sätt, enligt hans erfarenhet.

Vad har utmanat ibland?

- Osäkerhet om vad som kommer framåt är alltid en utmaning. Att göra så många olika saker samtidigt är en annan utmaning. När man arbetar med det man älskar blir livet mycket arbete, men samtidigt roliga saker. När man sedan utvecklar nya saker så finns det toppar och dalar. Att ta sig genom en dal kan vara en utmaning.

En utmaning har också varit att man har gjort för många saker och att andra inte kan placera en i ett fack. Detta är ett generellt problem, att man upplevs ha ett "spretigt" CV. Så man får välja vad man presenterar vid olika tillfällen, tillägger han.

Ett verktyg för kompetensmanagement

HEP-Online har som grundtanke "rätt person på rätt plats". HEP står för Highly Engaged People. Grunden är att forskningen säger att en engagerad person är avsevärt mer produktiv än en icke-engagerad och om man får använda sina styrkor så är det sex gånger större sannolikhet att man blir engagerad i sitt arbete. Sedan har vi en situation där endast 14% känner sig aktivt engagerade i sitt arbete. Här kommer HEP Online in genom att människor kan synliggöra vad man kan och sin kompetens, och inte minst vad som driver en.

- Man kan också styra och följa sin kompetensutvecklingsresa, se vem som kan olika saker, dela sin kompetens med sina kollegor och mycket mer. Vi ser kompetens som "förmågan att använda kunskap för att nå ett resultat". I och med detta så delar vi kompetens i just kunskap och förmågor.

Kunskap delar Rolf in i tre delar: 

  1. Kunskap man använder just nu
  2. Kunskap man har men inte använder, vilket är dold kunskap
  3. Det man vill lära sig, detta är framtida drivkrafter Utöver det kan individen markera vad man är intresserad av, vilket är nuvarande drivkraft.

Förmågor mäter de genom en algoritm som skapar 14 egenskaper i hur man använder sin kunskap. Vi tar också fram en önskad kompetensprofil för olika arbetsuppgifter och som också är baserat på kunskap och de 14 förmågorna. Detta tar hänsyn till sammanhang såsom kultur och typ av organisation.

- HEP är baserat på forskning och där man tar hänsyn till i vilket sammanhang man är. Det finns många parametrar som påverkar hur man kan använda sina kunskaper, inte minst organisationens kultur. Är det ett öppet klimat, får man testa, prova och kanske misslyckas, har man självorganiserande principer eller en stark auktoritetshierarki. Detta tar HEP hänsyn till. Den digitala produkten utvecklas tillsammans med vår partner, Volos, som finns i Italien.

När började ni bygga detta - och varför?

- HEP Online är ett ramverk och digitalt verktyg som är en förlängning av den forskning som vi har gjort under flera år. Vi vill ju göra forskning användbar så det blev en dröm som nu har uppfyllts. Vi tror att vi med HEP kan bidra till att organisationer kan nyttja människors kompetens bättre och, framför allt, att människorna kan få använda det de är bra på. Det finns mycket dolda talanger i våra organisationer och dessa vill vi synliggöra.

HEP Online är det första digitala verktyg i detta slag som är direkt gjort för progressiva organisationer som kan vara självorganiserade, Teal, Sociocracy, Holocracy, m.fl. Det är dock inget som hindrar att man använder det i vilken typ av organisationer som helst.

Varför behövs detta verktyg just nu?

- Världen blir allt mer kunskapsintensiv, dvs. vi omsätter kunskap snabbare och snabbare. Detta innebär att vi behöver lära nya saker. Det finns också allt mer information och kunskap tillgänglig via våra digitala plattformar. Detta skapar en större komplexitet då vi måste ta in och processa detta. Då är det bra att veta vem som vet vad inom olika ämnen.

Vi behöver samarbeta mycket mer ju kunskapsintensivare vår värld blir. Här stödjer HEP i att sprida kunskap och kompetens. Covid-19 pandemin har dessutom lett till att många fler arbetar online, på distans. I och med detta blir det ännu viktigare att skapa transparens i vår kompetens så att vi hittar de som vi behöver samarbeta med, anser Rolf.

- Tar vi den ökande arbetslösheten så kan HEP användas för individer som kan testa hur deras kompetens passar inom på olika typer av arbeten. Detta eftersom man i HEP kan skapa kompetensprofiler för olika typer av arbeten och individen kan se hur väl man passar in på dessa. Kanske man blir överraskad!

Vilken är verktygets största nytta?

- HEP är lättanvänt och modernt. Eftersom man kan definiera en önskad kompetensprofil för specifika arbetsuppgifter och denna består av samma definition av förmågor som man får för en person, görs en direkt jämförelse mellan önskad profil och individens. Detsamma gäller för kunskaper.

I och med detta kan individen se hur väl man passar för en arbetsuppgift och den som söker någon som skall göra jobbet, kan se hur olika individer passar in. Sedan att kunna följa sin kompetensresa och planera kompetensutvecklingsaktiviteter för denna. Här ses kompetensutveckling som något som är en del av ens vardag.

- Man kan praktisera, träna, söka information, prata med dem som kan och mycket mer. I en organisation kan man också se vilka styrkor i form av kunskap och förmågor som finns i organisationen och på så sätt planera hur människor skall utvecklas för att fylla de luckor som finns.

HEP Online har fokus på att hantera kompetens i en organisation men kan användas för rekrytering, resursplanering, stöd vid utvecklingssamtal med mera. Man kan använda det på olika sätt. Till exempel kan ett konsultföretag använda HEP för att profilera sina kunder och se hur konsulterna passar för olika uppdrag, större företag kan skapa transparens avseende kompetens i organisationen eller att rekrytera internt och externt.

- Projekt kan använda HEP för se hur vilken kompetens man har, individer kan se vilka jobb eller arbetsuppgifter de passar för. Yrkeshögskolor skulle kunna använda HEP genom att låta elever testa sin kompetens för olika framtida jobb. Detsamma skulle arbetslösa kunna göra. Det finns helt enkelt många användingsområden.

Vad har du för vision om verktygets framtid och expansion i världen?

- Vi börjar med Sverige men målgruppen är densamma i hela världen. HEP finns initialt på engelska och svenska men vi siktar på andra språk också. Vår partner för utveckling av produkten, Volos, finns i Italien och vi planerar att snart ha den på italienska också. Produkten kommer också att utvecklas med mer funktionalitet successivt.